• Τιμή Νερού (Τιμολογιακή Πολιτική)
  • Υπολογισμός Λογαριασμού
  • Εξόφληση λογαριασμών (τρόποι)
  • Τέλη σύνδεσης
  • Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης
  • Σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης

Ενημερωτικό δελτίο

Δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) για να εγγραφείτε, και να λαμβάνετε, το ενημερωτικό μας δελτίο.